is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Welkom bij de online winkel Bruut. De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaats vinden in de online winkel Bruut. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt.

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden

Artikel 4 - Assortiment

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Artikel 6 - Transport

Artikel 7 - Levering

Artikel 8 - Ons recht om bestellingen te annuleren

Artikel 9 - Retour

Artikel 10 - Garantie

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Klachten Procedure

Artikel 13 - Winacties

Artikel 14 - Kortingscodes

Artikel 15 - Cadeaukaarten

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bruut handelend onder de naam/namen: Bruut B.V.

Vestigings- & bezoekadres:
Concourslaan 23
2132 DH Hoofddorp

Openingstijden: maandag t/m zondag
Bereikbaarheid: Maandag t/m Zondag
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 58606289
BTW-identificatienummer: 853110165B01

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden

Bruut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Bruut.

Artikel 4 - Assortiment

Alle producten die door Bruut worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. 

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Bruut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

Artikel 6 - Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Bruut. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bruut kunnen worden uitgesloten.

Mocht u een Nike product bestellen en willen laten verschepen naar een land buiten Europa, dan zijn wij genoodzaakt uw order te annuleren. Nike producten mogen wij niet langer naar landen buiten Europa verschepen.

Artikel 7 - Levering

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Bruut overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Bruut te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan Bruut te melden. Mochten er invoerrechten worden berekend over de producten die wij verzenden naar u in het buitenland dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Bij het weigeren van de bestelling door de te betalen invoerkosten zullen de retourkosten ook voor eigen rekening zijn. 

Op het moment dat u verkiest om uw bestelde product(en) bij ons te komen ophalen, dient u dit binnen 14 dagen te doen. Mits niet opgehaald zal het bestelde product na 14 dagen weer worden aangeboden in onze webshop en fysieke winkel. 

Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

  • Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider
  • Het product is niet meer op voorraad
  • De vermelde prijs was onjuist

Artikel 9 - Retour

Bruut behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Bruut of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van de productwaarden van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

Mocht het pakket zijn afgeleverd bij een ophaalpunt, is het mogelijk dat het pakket retour wordt gestuurd zodra de klant deze niet op tijd ophaalt, in deze gevallen zullen de kosten worden doorgerekend aan de klant. Mocht het pakket retour komen vanwege weigering aan de deur zullen deze retourkosten ook worden doorgerekend aan de klant.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

LET OP! Producten uit de SALE categorie kunnen worden omgezet in een cadeaubon of worden teruggestort op de rekening waarmee betaald is.

Artikel 10 - Garantie

Bruut garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Bruut is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bruut. Bruut is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Bruut, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bruut zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Bruut te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Bruut mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Bruut te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Bruut zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Bruut is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Bruut iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Bruut als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

Artikel 12 – Klachten procedure

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar [email protected] met in de titel: KLACHT (ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Bruut probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Artikel 13 - Winacties

Bij het deelnemen van een winactie, dienen de deelnemer zich te houden aan de voorwaarden:

  • Het maximum aantal deelnames per persoon is aangegeven bij de desbetreffende winacties. Elke poging tot het meerdere malen deelnemen, leidt direct tot diskwalificatie van de winactie.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, incomplete, ongeldige gegevens en late deelnames, dat direct leidt tot diskwalificatie van de winactie.
  • Bij het deelnemen van een winactie, dien je strikt te houden aan de officiële winactie voorwaarden.
  • De winnaar(s) van de winactie wordt willekeurig geselecteerd van de gekwalificeerde deelnames en wordt gecontacteerd via e-mail binnen … werkdagen na het einde van de winactie. De winnaar(s) dient de contactpersoon te bevestigen met de daarbij geïnstrueerde gegevens. De voor en achternaam van de winnaar(s) worden zichtbaar op de daarbij relevante pagina’s van Bruut.
  • Indien de deelnemer niet binnen drie dagen bevestigd, wordt er een andere deelnemer voor in de plaats geselecteerd.
  • De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een cadeaukaart.

Artikel 14 - Kortingscodes

Bruut behoudt zich het recht om producten uit te sluiten van kortingscodes die zijn verkregen via Bruut B.V.

Kom je een product tegen op onze webshop waar een ster bij staat, dan heb je een product gevonden wat erg speciaal is. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig van deze producten gemaakt of het product is enorm gewild. Om deze redenen kunnen wij helaas niet toestaan dat er kortingscodes worden gebruikt over deze producten. Er kunnen dus geen kortingscodes worden gebruikt op producten die staan aangeduid met een ster. Bij het aanmelden op onze nieuwsbrief ontvang je van ons een 10,- kortingscode. Deze code is echter niet geldig op producten die gelabeled zijn met een ster, in de sale zijn of een orderwaarde van onder de 100,- hebben. Kortingscodes die zijn verkregen via het inschrijven voor onze nieuwsbrief mogen één keer gebruikt worden per persoon. Wij zijn genoodzaakt orders te annuleren waarbij deze kortingscode meerdere keren is gebruikt door één persoon.

Artikel 15 - Cadeaukaarten

Met de Bruut Cadeaukaart (giftcard) kun je enkel betalen bij Bruut online & instore. Je hoeft niet het gehele saldo in een keer te besteden, het saldo zal worden verminderd met de waarde van je aankopen tot het saldo 0,- bedraagt. Het saldo van de Bruut Giftcard is onbeperkt geldig. Het is niet mogelijk om de Giftcard in te wisselen tegen contant of giraal geld. Bruut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de Bruut Giftcard. Bruut zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verreken.